Documento sin título

República Àrab Saharaui Democràtica
(RASD)


 
CONSTITUCIÓ POLÍTICA DE LA RASD
Constitució de la República Àrab Saharaui Democràtica, aprovada pel vII Congrés del Front Polisario el 19 de juny de 1991.
 
 

Introducció
La República Àrab Saharaui Democràtica és el fruit històric de la lluita del Poble saharaui per la restauració de la independència nacional i la salvaguarda de la unitat territorial. És la concreció de la seva voluntat de viure com poble lliure de conformitat amb el seu dret inalienable a l'autodeterminació.

 El Poble Saharaui, conscient de la necessitat imperiosa d'aconseguir progressivament el desenvolupament econòmic i social, així com l'enfortiment de l'estat de Dret, ha decidit adoptar la següent constitució:
 
 

CONSTITUCIÓ DE LA REPÚBLICA ÀRAB SAHARAUI DEMOCRÀTICA
Capítol Preliminar
ARTICLE 1º: - La república Àrab Saharaui Democràtica - Saguia el Hamra i Riu d'Or - en les seves fronteres reconegudes internacionalment, és una República Democràtica i Social. És una i indivisible. Cap porció del seu territori pot ser cedida.

 - L'emblema de la República i l'himne nacional són determinats per llei.

 - La capital de la República és AAIUN.

 ARTICLE 2º. - El territori nacional es divideix geogràficament i administrativament en Wilayas i Dairas.

 - Les competències polítiques i administratives de la Wilaya i la Daira es defineixen per llei.

 ARTICLE 3º. - La sobirania pertany al poble i s'exerceix de conformitat amb la Constitució.

 ARTICLE 4º. - L'islam és la religió de l'Estat.

 ARTICLE 5º.- L'àrab és l'idioma oficial de la república.

 ARTICLE 6º. - La família és la base essencial de la societat. Els seus valors són la religió i la moral.

 ARTICLE 7º.- Tots els ciutadans són iguals davant la llei.

 ARTICLE 8º.- Les Forces Armades saharauis garanteixen la sobirania, la independència nacional i la integritat territorial de la República. Són garants de la Constitució.

 ARTICLE 9º.- Es reconeix el dret a la creació d'associacions polítiques en el marc del respecte a la Constitució i la Lleis, una vegada obtinguda l'alliberament del país i finalitzada l'etapa històrica.
 
 

Capítol Primer
DRETS I DEURES DELS CIUTADANS
ARTICLE 10º.- La llibertat de la persona humana és inviolable. Cap ciutadà pot ser privat de la seva llibertat sinó de conformitat amb la llei.

 ARTICLE 11º.- Tot ciutadà té dret a elegir el lloc de la seva residència, així com a circular lliurement pel territori nacional.

 ARTICLE 12º.- Cap ciutadà pot romandre detingut per més de setanta-dues hores. Expirat aquest termini, el ciutadà serà posat en llibertat o, si escau , a la disposició de l'autoritat judicial competent. En tot cas, es presumeix innocent a l'acusat mentre no es demostri la seva culpabilitat.

 ARTICLE 13º.- Es prohibe la pena de mort.

 ARTICLE 14º.- Cap ciutadà podrà ser objecte de tortura o pràctiques inhumanes o contràries a la seva dignitat de persona humana.

 ARTICLE 15º.- Tot ciutadà pot defensar els seus drets davant les instàncies judicials competents.

 ARTICLE 16º.- El domicili del ciutadà és inviolable. El seu allanamiento requerirà sempre una ordre escrita de l'autoritat judicial competent.

 ARTICLE 17º.- Tot ciutadà té dret a accedir a les funcions públiques de conformitat amb els criteris i requisits que fixin per a això les lleis.

 ARTICLE 18º.- El drets a la propietat és un dret reconegut a tots els ciutadans. La Llei regularà aquest dret fonamental.

 ARTICLE 19º.- La llibertat d'expressió en el marc de la Constitució està garantida a tots els ciutadans.

 ARTICLE 20º.- La defensa del territori és un dret i un deure sagrat per a tots els ciutadans.

 ARTICLE 21º.- el treball és un dret i un deure que honra al ciutadà. El dret al descans està garantit per les lleis, així com la remuneració igual per al treball igual.

 ARTICLE 22º.- El secret de les comunicacions i de la correspondència privada està garantit de conformitat amb la llei.

 ARTICLE 23º.- Tot ciutadà té el deure:

 - respectar la Constitució, conformar-se a les lleis de la República i respectar les institucions de l'Estat.

 - respectar la propietat pública i els drets dels altres.

 - vetllar per la unitat nacional, per l'ordre i l'estabilitat política.

 ARTICLE 24º.- L'Estat garanteix la protecció dels drets i béns dels ciutadans estrangers que es trobin legalment en territori nacional.
 
 

Capítol Segon
DRETS SOCIALS I ECONÒMICS
ARTICLE 25º.- Tot ciutadà té dret a l'educació i a l'atenció sanitària.

 ARTICLE 26º.- L'Estat protegirà la maternitat i a la tercera edat i crearà les institucions necessàries per a aquest objectiu.

 ARTICLE 27º.- L'Estat vetllarà per assegurar l'habitatge als ciutadans.

 ARTICLE 28º.- L'Estat garanteix als pares, mares, vídues i fills menors dels màrtirs, així com als ferits i víctimes de la guerra d'alliberament, tots els seus drets econòmics i socials mitjançant una Llei especial.

 ARTICLE 29º.- L'Estat garanteix tots els drets econòmics i socials dels presoners saharauis de guerra i de les víctimes de la guerra durant l'ocupació, mitjançant una Llei especial.

 ARTICLE 30º.- L'Estat vetllarà per la protecció de tots els drets polítics, econòmics, socials i culturals de la dona saharaui, i s'assegurarà de la seva participació en l'edificació de la societat i en el desenvolupament del país.

 ARTICLE 31º.- L'Estat adoptarà una política de seguretat social dirigida a protegir als ancians i als minusvàlids i elaborarà les lleis necessàries per a aquesta fi.

ARTICLE 32º.- L'economia de mercat uy la lliure empresa són reconeguts.

 - El sector públic s'encarregarà de l'explotació d'aquells recursos naturals d'importància vital per a assegurar el desenvolupament econòmic del país.

 ARTICLE 33º.- Les inversions estrangeres en el país es regularan per llei.
 
 

Capítol Tercer
EL PARLAMENT
ARTICLE 34º.- El Parlament és la instància del Poder Legislatiu en la República.

 - el Parlament controla l'acció del Govern Nacional.

 ARTICLE 35º.- Els membres del Parlament són elegits per a un període de tres anys.

 ARTICLE 36º.- Els membres del Parlament s'elegeixen per sufragi universal directe i de conformitat amb les lleis electorals i els criteris de representació parlamentària, que es basen en el nombre d'habitants de les circumscripcions i l'equilibri entre les regions o Wilayas del país.

 ARTICLE 37º.- El Parlament crearà en el seu si quantes comissionis siguin necessàries per al seguiment i control de l'acció del govern nacional.

 ARTICLE 38º.- El Parlament elegeix a la seva Presidenta així com a la seva taula d'entre els seus membres.

 - elaborarà el seu reglament interior.

 ARTICLE 39º.- Els presidents de les diferents comissions són elegits a proposta del President del Parlament.

 ARTICLE 40º.- Les comissions parlamentàries podran incloure en el seu si a ciutadans no parlamentaris en qualitat d'assessors o tècnics.

 ARTICLE 41º.- Entre les sessions ordinàries del Parlament, les comissions treballaran en règim de permanència.

 ARTICLE 42º.- Les comissions parlamentàries mantindran reunions periòdiques amb els membres del Govern a fi de poder seguir i informar-se de l'acció de l'Executiu Nacional.

 ARTICLE 43º.- Tota comissió parlamentària podrà convocar als Ministres així com rebre d'aquests les explicacions, clarificacions i informacions necessàries.

 ARTICLE 44º.- Els presidents de les comissions parlamentàries rebran dels membres del govern còpia o resum del Pla Anual, que presentaran per a la seva aprovació pel parlament en el termini d'una setmana després de la seva confecció per l'Executiu.

 ARTICLE 45º.- Les comissions prepararan les seves preguntes sobre la base d'aquestes informacions i elements per a la sessió en la qual el govern sotmetrà al Parlament l'aprovació del seu Pla d'Acció Anual.

ARTICLE 46º.- El Parlament aprovarà o rebutjarà dit Pla.

 ARTÍCILO 47º.- En cas d'aprovació, el President del Parlament aixecarà la sessió.

ARTICLE 48º.- En aquest cas, les comissions parlamentàries seguiran treballant en règim de permanència fins el tancament del període de sessions i mantindran els contactes necessaris amb els membres del Govern, en preparació del segon període de sessions del Parlament.

 ARTICLE 49º.- En el cas que el Parlament rebutgi per majoria de dos terços el Pla d'Acció del Govern, el President del mateix sol·licitarà al mateix la seva revisió.

 ARTICLE 50º.- En aquest cas, els ministres i els presidents de les comissions procediran a aproximar els seus punts de vista sobre el Pla a fi d'arribar a la suficient convergència i harmonia.

 ARTICLE 51º.- El Govern Nacional presentarà al Parlament el seu Pla d'Acció Nacional revisat.

 ARTICLE 52º.- En el cas que el pla revisat sigui rebutjat per la majoria dels dos terços del Parlament, el President de la República elidirà entre la formació d'un nou Govern o la dissolució del Parlament.

 ARTICLE 53º.- En el supòsit de la dissolució del parlament de conformitat amb l'article 52º, el President de la República convocarà eleccions en el termini d'un mes.

 ARTICLE 54º.- L'Executiu Nacional podrà, fins l'elecció del nou Parlament, recórrer, en cas de necessitat, a la promulgació de Decrets Lleis.

 ARTICLE 55º.- En el cas que el càrrec de President de la república durant l'etapa transitòria quedés vacant per causa de defunció o per causa de malaltia greu que li impossibiliti exercir les seves funcions, el President del Parlament assumirà provisionalment les funcions de la Presidència de la República.

 ARTICLE 56º.- El President provisional deurà convocar la celebració del Congrés extraordinari del Front Polisario en un termini màxim de quaranta dies.

 ARTICLE 57º.- El Cap de l'Estat interí exercirà el càrrec fins l'elecció del nou Secretari General pel congrés Extraordinari.

 ARTICLE 58º.- El President provisional reasumirá les seves funcions de President del Parlament.

 ARTICLE 59º.- Les eleccions per a la constitució del Parlament se celebraran dintre d'un termini comprès entre trenta i seixanta dies a partir de la fi de la legislatura definida en l'article 34º.

 ARTICLE 60º.- Durant el temps que exerceixin les seves funcions, els membres del Parlament gaudeixen d'immunitat parlamentària i no poden per això ser detinguts més que en cas de flagrant delicte i no poden ser jutjats més que pel tribunal Suprem de Justícia, una vegada aixecada pel president del parlament la immunitat parlamentària.

 ARTICLE 61º.- El Parlament es reuneix en dues sessions ordinàries, la primera a la tardor, de Setembre a Desembre; la segona a la primavera, de Febrer a Juny.

 ARTICLE 62º.- Podrà celebrar sessions extraordinàries a sol·licitud de dos terços dels seus membres o a la demanda del President de la República.

 ARTICLE 63º.- El vot dels membres del parlament és individual i indelegable.
 
 

Capítol Quart
EL PODER JUDICIAL
ARTICLE 64º.- La Justícia en la República és independent i el Poder Judicial es basa en la separació de poders dintre de l'Estat.

 ARTICLE 65º.- Els Jutges no podran ser detinguts, substituïts o jubilats més que en els supòsits per la llei.

 ARTICLE 66º.- Les organització i competències de les instàncies judicials són establertes per llei.

ARTICLE 67º.- Els Tribunals es divideixen en Tribunals de Primera Instància, d'Apel·lació i Tribunal Suprem.

 ARTICLE 68º.- El Tribunal Suprem és l'òrgan suprem de Justícia. El seu President és designat pel cap d'Estat a proposta del Consell Suprem del Poder Judicial.

 ARTICLE 69º.- El Consell Suprem del Poder Judicial es compon de:

- el President del Tribunal Suprem, que ho presideix.

 - altres sis membres, d'entre els quals dos són designats pel president de la República, dos elegits pel parlament i dos pel tribunal Suprem.

 - La durada del mandat dels membres del Consell és de cinc anys renovables.

 ARTICLE 70º.- El Fiscal General de l'Estat és designat pel president de la República a proposta del Consell Suprem del Poder Judicial. La seva missió és promoure la justícia i la defensa de la Llei.

Capítol Cinquè
EL PRESIDENT
ARTICLE 71º.- El President de la República és el Cap de l'Estat. Vela per l'aplicació de la Constitució i encarna la Unitat Nacional.

ARTICLE 72º.- El President designa als membres del Govern i els relleva del càrrec.

 ARTICLE 73º.- Presideix el Govern Nacional.

 ARTICLE 74º.- Promulga les lleis en el termini de quinze dies de la seva aprovació pel parlament.

 ARTICLE 75º.- El President de la República durant l'etapa transitòria és el Secretari General del Front Polisario elegit pel congrés General del Front.

 ARTICLE 76º.- La durada del mandat del President és de tres anys. Pot ser reelegido per a dos mandats més.

 ARTICLE 77º.- El President de la República fixa la Política General de l'Estat.

 ARTICLE 78º.- El President presta el seu jurament constitucional davant el Parlament en els següents termes:
 
 

" Juro per Déu tot poderós i pel seu llibre sagrat, respectar la Constitució de la República, guiar-me per ella i ser el seu garant; que dedicaré totes les meves energies a respondre a la voluntat i a les aspiracions del nostre poble assedegat de llibertat i de justícia; que protegiré els drets i les llibertats de tots els ciutadans; que vetllaré per la preservació i la integritat del seu territori; que obraré per al desenvolupament i la felicitat del poble i per a ser la reencarnació dels nobles valors i tradicions del poble, i Déu és testimoni de quant he dit".
ARTICLE 79º.- El President de la República és el Cap Suprem de les Forces Armades.

 ARTICLE 80º.- El President nomena als alts càrrecs civils i militars.

 ARTICLE 81º.- Nomena als Ambaixadors i rep les cartes credencials dels Ambaixadors dels països estrangers.

 ARTICLE 82º.- Concedeix l'indult

ARTICLE 83º.- Correspon al President de la República declarar la guerra i signar la pau.

 ARTICLE 84º.- El President denúncia i conclou els tractats internacionals sense perjudici de les competències del Parlament relatives a la ratificació.

ARTICLE 85º.- El President concedeix les condecoracions així com els títols honorífics.

 ARTICLE 86º.- El càrrec de President de la República és incompatible amb l'exercici d'altra activitat distinta de l'activitat oficial.

 ARTICLE 87º.- El President de la República declara l'estat d'excepció després de consultar amb el Govern, amb els Presidents del Parlament i del Consell Constitucional, en el cas d'amenaça greu per a la seguretat i l'estabilitat del país.

 ARTICLE 88º.- L'estat d'excepció no s'estendrà més enllà de quatre mesos. En el cas de prolongació d'aquest període serà necessari l'acord del Parlament.
 
 

Capítol Sisè
EL GOVERN
ARTICLE 89º.- El President de la República dirigeix l'acció del Govern.

 ARTICLE 90º.- El Consell de Ministres és un òrgan executiu; constitueix el Govern i és responsable davant el President de la República.

 ARTICLE 91º.- El Govern estableix el Pressupost General de l'Estat, així com el Pla d'Acció Nacional, els quals sotmetrà a l'aprovació del parlament.

 ARTICLE 92º.- Els membres del Govern Nacional no podran exercir cap altra activitat distinta a la funció oficial.

 ARTICLE 93º.- El Govern no podrà promulgar decrets-lleis sense l'acord del Parlament, amb excepció del supòsit previst en l'article 54º.
 
 

Capítol Setè
DEL CONSELL CONSTITUCIONAL
ARTICLE 94º.- El Consell Constitucional és l'òrgan encarregat de vetllar per:

- La costitucionalidad de la lleis abans de la seva promulgació.

 - verificar la regularitat de les eleccions parlamentàries.

 ARTICLE 95º.- El Consell Constitucional es compon de set membres desigando per un mandat de quatre anys.

- Elegeix el seu President i elabora el seu reglament interior.

 ARTICLE 96º.- El Consell Constitucional es compon de:

 - dos membres nomenats pel president de la República

 - dos membres elegits pel parlament

 - dos membres elegits pel consell Suprem del Poder Judicial

 - Els membres del Consell Constitucional deuen ser magistrats o homes de lleis de reconeguda competència.

 ARTICLE 97º.- Els membres del Consell Constitucional no podran exercir activitats o càrrecs polítics, parlamentaris o sindicals.

 - Qualsevol altra incompatibilitat serà establerta per la Llei.
 
 

CLÀUSULES ESPECIALS
PRIMERA.- L'adreça política saharaui elegida pel 8º Congrés elaborarà un projecte de Constitució que serà enriquit per la ciutadania, sometodo després del Congrés del Front Polisario per a ser ratificat per Referèndum popular i adoptat com Constitució definitiva de la RASD.

 SEGONA.- La Constitució aprovada pel 8º Congrés constituirà la font fonamental per a la Constitució definitiva de la RASD.

 TERCERA.- La durada en el temps de la fase transitòria serà fixada pel congrés del Front Polisario que se celebri després de la independència.

 QUARTA.- El Consell Nacional Saharaui continuarà exercint les seves funcions fins la formació del Parlament Saharaui previst per a després de l'alliberament del país de l'ocupació estrangera.

 QUINTA.- Les Comissions Populars prosseguiran exercint a nivell local i de la Wilaya les seves activitats normals, així com els Congressos de base fins l'alliberament del país.

 SISENA.- Les eleccions parlamentàries així com elnúmero de membres del Parlament seran determinats després de l'alliberament del país i de la creació de les condicions necessàries per a tal objectiu.

 * Constitució publicada en Sahara: Cent anys sense llibertat, Felipe Briones. Associació d'Amistat amb el Poble Saharaui. Alacant, 1993.
 
  

Dictamen del Tribunal Internacional de Justícia del Faig, referent a la qüestió del territori del Sáhara Occidental.

16 d'octubre de 1975
. " El Tribunal estima que ni els actes interns ni els actes internacionals invocats pel Marroc indiquen, durant l'època considerada, l'existència i el reconeixement internacional de lligams jurídics de sobirania internacional territorial entre el Sáhara Occidental i l'Estat marroquí. Així mateix, i tenint en compte la particular estructura de l'Estat citat, els actes esmentats no demostren que El Marroc hagi exercit una activitat estatal efectiva i exclusiva en el Sáhara Occidental. D'altra banda, aquests actes indiquen l'existència, en el període considerat, un lligam jurídic de vassallatge entre el sultà i certes, però només certes tribus nómades d'aquest territori (...). El Tribunal opina que en el moment de la colonització espanyola no existia entre el Sáhara occidental i el conjunt mauritano cap lligament de sobirania ni de vassallatge de tribus, ni tan sols una relació d'inclusió en una mateixa entitat jurídica. " (Rafael Wirth, Soledad Balaguer. Front Polisario: l'últim escamot. Laia/paperback. 1976).
 
 
Text complet del Dicamen del Tribunal Internacional de Justícia del Faig (anglès)
 


 


Observatori Solidaritat UB
C/ Melcior de Palau, 140. 08014 Barcelona.
Tel 93 403 55 38. Fax 93 403 55 39.
e-mail: solidari@pangea.org.