Documento sin título

LLEI DE CONCÒRDIA CIVIL


Traducció: Observatori Solidaritat.


Llei núm. 99-08 de 13 de juliol de 1999, relativa al reestablecimiento de la concòrdia civil.

El president de la República,

Tenint en compte la Constitució, especialment en els articles 77-7, 120,122 i 126;

Tenint en compte l'ordenança núm. 66-155 de 8 de juny de 1966, en relació amb el Codi de procediment penal;

Tenint en compte l'ordenança núm. 66-156 de 8 de juny de 1966, en relació amb el Codi penal;

Tenint en compte l'ordenança núm. 72-02 de 10 de febrer de 1972, en relació amb el Codi d'organització penitenciària i la reeducació;

Tenint en compte l'ordenança núm. 75-80 de 15 de desembre de 1975, relativa a l'execució de les decisions judicials de prohibició de permanència i d'assignació de residència;

Tenint en compte l'ordenança núm. 95-12 de 25 de febrer de 1995 en relació amb les mesures de clemència;

Després de l'adopció per part del Parlament,

Promulga la llei amb el contingut següent:

 

CAPÍTOL I: DISPOSICIONS GENERALS

Article 1. Aquesta llei s'inscriu en un context de gran desig de restabliment de la concòrdia civil i amb l'objecte d'instituir les mesures particulars encaminades a desbloquejar sortides apropiades a aquelles persones implicades en actes de terrorisme o subversió que expressin la seva voluntat de detenir, amb tota consciència, les seves activitats criminals i donar-los l'oportunitat de concretar aquesta aspiració per mitjà de la reinserció civil en la societat.

Per a beneficiar-se de les disposicions d'aquesta llei, les persones nomenades en l'anterior parágrafo han d'avisar a les autoritats competents que ells posen fi a tota activitat terrorista i presentar-se a aquestes autoritats.

Article 2 . Les persones nomenades en l'Article1º anteriorment citat s'han de beneficiar de les condicions fixades en la present llei i, si escau, d'una de les mesures següents:

- l'exoneració de persecució
- la probación (terme jurídic: acció de suspendre la sentència a un convicte, i per la qual cosa aquest quieta en llibertat vigilada. Aquesta llibertat és temporal i estarà d'acord amb bon comportament del convicte i de l'avaluació d'aquest per una autoritat competent)
- la reducció de penes.

 

CAPÍTOL II: DE L'EXONERACIÓ DE PERSECUCIÓ

Article 3. No ha de ser perseguida aquella persona que havent format part d'una de les organitzacions especificades en l'Article 87 bis 3 del Codi penal (**), tant a l'interior com en l'exterior del país, no hagi comès o participat en la comissió d'un dels delictes especificats en l'Article 87 bis del Codi penal, és a dir, que hi ha implicat la mort d'una persona o la seva discapacitat permanent, la violació o que hagi utilitzat explosius en llocs públics o freqüentats pel públic. Aquestes persones tenen sis mesos a partir de la promulgació de la llei per a avisar a les autoritats competents el cessament de tota activitat terrorista o subversiva i per a la seva presentació espontània davant les autoritats competents.

Article 4. Sota les mateixes condicions nomenades en l'Article 3, no ha de ser perseguida aquella persona que en possessió d'armes, explosius i altres mitjans materials les hagi lliurat espontàniament a les autoritats competents.

Article 5. A pesar d'això, totes les disposicions contràries a aquesta llei, les persones beneficiàries dels articles 3 i 4 són privades en tots els casos dels drets prevists en l'Article 8 (2º) del Codi Penal, durant 10 anys a partir de la data de la decisió d'exoneració de la persecució.

CAPÍTOL III: LA PROBACIÓN (PROBATION)

Article 6. La probación (probation) consisteix en l'ajornament temporal de la persecució amb l'objectiu de constatar el total penediment de l'individu i la seva submissió a la llei.

Article 7. Es beneficien de eta mesura, sota les condicions abans citades, les persones que hagin format part d'alguna de les organitzacions nomenades en l'article 87 bis 3 del Codi penal (***) i que, en un període de 6 mesos a partir de la promulgació d'aquesta llei, notifiquin a les autoritats competents el cessament de tota activitat terrorista o subversiva i que es presentin espontàniament, de forma individual o col·lectiva a aquestes autoritats.
Són excloses del benefici de les disposicions d'aquest article, les persones que hagin comès o participat en crims que hagin suposat la mort de persones, massacres col·lectives, atemptat amb explosius en llocs públics o amb afluència de públic o violacions.

Article 8. A pesar d'això, les disposicions de l'Article 7 abans citat diuen que poden beneficiar-se de la probación les (probation) les persones que havent format part d'alguna de les les organitzacions nomenades en l'article 87 bis 3 del Codi penal no hagin comès massacres col·lectives o no hagin utilitzat en llocs públics o freqüentats pel públic, i que avisin espontàniament en un període de tres mesos a partir de la promulgació d'aquesta llei, del cessament de tota activitat terrorista o subversiva a les autoritats competents i que es presentin a aquestes autoritats i ingressin per a participar, sota l'autoritat de l'Estat en la lluita contra el terrorisme.

Les persones que hagin format part de les organitzacions nomenades en el parágrafo anterior han de ser obligades a realitzar una declaració en la qual especifiquin l'armament, els explosius, les municions i altres mitjans materials en el seu poder i a lliurar-lo tot a les autoritats.

La mateixa declaració ha d'incloure, a més, els actes que han comès o en els quals han participat.

Les modalitats d'aplicació d'aquest article hauran de ser precisades, si escau, per via reglamentària.

Article 9. L'extinció de la probación (probation) acordada en aplicació de l'Article 8 d'aquesta llei, comporta la posada en moviment de l'acció pública, sota els beneficis de les disposicions de l'Article 28 de la present llei.

Article 10. Si durant l'ajornament de la persecució, fets provats no declarats són demostrats en contra d'una persona o de diverses sotmeses al període de prova, aquest ajornament ha de ser immediatament revocat i l'acció pública s'ha d'engegar sota les regles del dret comú.

Article 11. Sense perjudici de totes les disposicions contràries, la decisió de posar a marxar la probación (probation) comporta la privació de ple dret dels drets recollits en l'Article 8 (2º) del Codi penal.

El Comitè de Probación (probation), explicitat en l'Article 14 d'aquesta llei, pot combinar la seva decisió amb una o algunes de les mesures previstes pels articles 8 i 9 del Codi penal i per l'Article 125 bis 1 del Codi de procediment penal.

El Comitè de Provación (probation) pot, en el curs de la probación i tenint en compte el comportament de la persona interesada anular o suavitzar les mesures ordenades.

Les mesures ordenades han de ser engegades segons els procediments prevists en aquesta llei i exposades de la mateixa forma.

La decisió d'engegar la probación (probation) i les mesures que l'acompanyin, a través del Comitè de Probación (probation), han de quedar inscrites en el Registre Judicial de la persona o persones en qüestió. Aquestes no han de constar en el butlletí num. 3 del Registre Judicial.
Els esments han de ser esborrades de ple dret del Registre Judicial amb l'extinció de la probación (probation).

Article 12. L'engegada de la probación (probation) es decideix per un període mínim de 3 anys i un màxim de 10.

Article 13. Sense perjudici d'altres disposicions d'aquesta llei, els individus elegibles per al règim de probación (probation) i aquells que siguin admesos per a servir a l'Estat en la lluita contra el terrorisme i la subversió han de ser sotmesos a una demora màxima de probación (probation) de 5 anys i no han de ser sotmesos a les mesures previstes en l'Article 8 (1º) del Codi penal.

Article 14. Pot ser instituït un Comitè de Probación (probation) en la competència territorial de cada wilaya, i que s'encarregarà de:

-pronunciar l'engegada de la probación (probation)
-dictar aquelles mesures d'obligat compliment per al període de prova
-constatar i pronunciar la revocació de la probación (probation)
-proposar tota mesura a les autoritats competents per a acompanyar la probación (probation)
-constatar l'extinció del període de prova i remetre l'acte que la constata
-designar un delegat de la probación (probation).

Article 15. El Comitè de Probación (probation) ha d'estar compostós per:

- el procurador general territorialment competent, president
- el representant del ministre de la Defensa Nacional
- el representant del ministre de l'Interior
- el representant de l'agrupament de la gendarmería nacional de la wilaya
- el cap de seguretat de la wilaya
- el degà del Col·legi d'Advocats o un representant habilitat.

Article 16. Les modalitats de la presa de possessió del Comitè de Probación (probation) i les seves regles de funcionament han de ser determinades, si escau, per via reglamentària.

En totes les fases del procediment de probación (probation), el dret a la defensa ha de ser garantit i respectat.

Article 17. L'execució de les mesures preses en el marc de la probación (probation), i també el seguiment i el control del seu compliment han de ser assegurats per l'adreça del procurador general, i per les autoritats de policia judicial previstes en l'Article (2º i 7º) del Codi de procediment penal.

Les modalitats d'aplicació d'aquest Article han de ser determinades per via reglamentària.

Article 18. Si un individu sotmès a la probación (probation) s'aparta d'una de les mesures d'obligat compliment, el Comitè de Probación (probation) pot pronunciar la revocació de la probación (probation).
L'acció pública de dret comú pot aleshores posar-se en moviment en la seva contra, pels fets que abans justificaven l'ajornament de la persecució i, si escau, pels quals hagin donat lloc a la revocació de la probación (probation).

La prescripció no és efectiva fins el dia que la revocació de la probación (probation) sigui pronunciada.

Article 19. La revocació de la probación (probation) ha de sobrevenir després que la persona interessada hagi donat al Comitè de Probación (probation) totes les explicacions útils dels fets que justifiquin l'engegada del procediment de revocació.
La persona interesada pot ser assistida per un advocat de la seva elecció.

Article 20. L'individu al com la probación (probation) hagi estat revocada pot interposar un recurs gratuïtament davant el Comitè de Probación (probation) ampliat amb el president del tribunal amb seu en la wilaya, abans de 10 dies després de la pronunciació de la revocació o del coneixement d'aquesta per part de la persona interesada.
El recurs suspén l'execució de la revocació.
La decisió de la revocació pot anar acompanyada de mesures que garanteixin la representació de persona interessada durant la demora del recurs.

Article 21. El Comitè de Probación (probation) ampliat (amb el president del tribunal de la wilaya) s'ha de pronunciar abans de 10 dies a contar des de la presa en consideració del recurs.

Article 22. La probación (probation) pot ser suspesa anticipadament per una decisió del Comitè de Probación (probation) sempre que l'individu sotmès a aquesta mesura s'hagi distingit per un comportament excepcional, pels serveis al país, o per haver donat proves suficients del seu penediment.
L'aixecament anticipat de la probación (probation) pot ser condicional. La durada de l'ajornament de la probación (probation) no pot durar més d'un any. Passat aquest període de temps, l'ajornament ha de ser definitiu.

Article 23. La probación (probation) ha d'ésser, en tots els casos, suspesa amb l'expiració del terme pel qual va ser fixada.

Article 24. L'extinció de la probación (probation) ha de ser confirmada pel comitè de Probación (probation) a través d'un informe del delegat de probación (probation), i s'ha de materialitzar a través d'un certificat del president del Comitè.

Article 25. L'extinció de la probación (probation) té com efecte la prescripció definitiva dels principals fets que l'han motivat, sense prejudici dels article 9 i 28 d'aquesta llei.

Article 26. L'acció pública pels fets revelats després de l'extinció de la probación (probation) prescriuen segons les regles del dret comú, a contar des del dia que l'extinció de la probación (probation) sigui adquirida.

 

CAPÍTOL IV: DE L'ATENUACIÓ DE LES PENES

Article 27. Les persones que hagin format part d'una de les organitzacions nomenades en l'Article 87 bis 3 del Codi penal, que hagin avisat del cessament de tota activitat terrorista o subversiva i que s'hagin presentat espontàniament a les autoritats competents durant els 3 mesos posteriors a la promulgació d'aquesta llei, i que no hagin estat admesos en el règim de probación (probation) i que no hagin comès massacres col·lectives ni utilitzat explosius en llocs públics ni freqüentats pel públic, s'han de beneficiar d'una reducció de penes en les condicions següents:

- La reclusió per un període de 12 anys com a màxim per a aquelles persones a les quals la pena màxima prevista per la llei la hi pena de mort o la cadena perpètua.
- La reclusió per un període de 7 anys com a màxim per a aquelles persones a les quals la pena màxima prevista per la llei sigui superior a 10 anys i inferior a 20.
- La presó per un màxim de 3 anys com a màxim per a aquelles persones a les quals la pena prevista per la llei sigui de 10 anys.

Per a la resta dels casos, la pena màxima es redueix a la meitat.

Article 28. Les persones que hagi format part d'una de les organitzacions nomenades en l'Article 87 bis 3 del Codi penal, i que hagin estat admeses en el règim de probación (probation) es beneficien d'una reducció de penes en les condicions següents:

- La reclusió per un període de 8 anys com a màxim per a aquelles persones que la seva pena prevista per la llei sigui la pena de mort o la cadena perpètua.
- La presó per un període de 5 anys com a màxim per a aquelles persones que la seva pena prevista per la llei sigui superior a 10 anys i inferior a 20.
- La presó per un període de 2 anys com a màxim per a la resta de casos.

Article 29. Per a la resta de casos, les persones que hagin format part d'una de les organitzacions nomenades en l'Article 87 bis 3 del Codi penal, que hagin avisat a les autoritats del cessament de tota activitat terrorista o subversiva i que s'hagin lliurat espontàniament abans de 6 mesos des de la promulgació d'aquesta llei, es beneficiaran d'una reducció de penes en les condicions següents:

-La reclusió per un temps de 15 anys a 20 per a aquelles persones que la seva pena prevista per la llei sigui la pena de mort.
-La reclusió per un període de 10 anys a 15 per a aquelles persones que la seva pena prevista per la llei sigui la de cadena perpètua.

Per a la resta de casos, la pena màxima és reduïda a la meitat.

 

CAPÍTOL V: DEL PROCEDIMENT

Article 30. Les persones nomenades en l'Article 1º d'aquesta llei poden presentar-se espontàniament davant les autoritats judicials o administratives habilitades, civils o militars, acompanyades, si escau pel seu tutor o el seu assessor.

Article 31. El procurador general pot ordenar immediatament, sobre la marxa, l'assignació de residència a les persones interessades en llocs que seran determinats per via reglamentària i ordenar totes les verificacions necessàries referents a les persones interesades.

Article 32. La decisió de l'emplaçament provisional presa pel procurador general és executiva, sense prejudici de l'existència de tota disposició contrària.

Article 33. El procurador general ha de sotmetre el dossier al Comite de Probación (probation) en la pròxima reunió útil.

Article 34. La decisió del Comitè de Probación (probation) s'ha de notificar a les autoritats i als òrgans encarregats de portar a terme el procediment així com a la persona interesada. Aquesta decisió és executiva.

Article 35. Les modalitats d'aplicació d'aquest article són determinades, si escau, per via reglamentària.

CAPÍTOL VI: DISPOSICIONS PARTICULARS

Article 36. Es beneficien de les disposicions d'aquesta llei les persones nomenades en l'Article 3 anterior, detingudes o no a la data de la promulgació de la llei.

Article 37. Les persones nomenades en l'Article 3 anterior, detingudes i condemnades en la data de promulgació d'aquesta llei, s'han de beneficiar d'una llibertat condicional immediata per a la resta de la pena, sense prejudici de l'existència de tota disposició contrària.

Article 38. Les persones que es presentin espontàniament a les autoritats competents i que avisin del cessament de tota activitat terrorista o subversiva abans de la data de promulgació de la present llei, i que hagin estat prèviament condemnades, detingudes o no, poden beneficiar-se, si responen a les condicions de la probación (probation), d'un alliberament, ajornament de l'execució de la pena, segons el cas, sense prejudici de l'existència de tota disposició contrària, i ser sotmesos al règim de probación (probation).
En el curs de la probación (probation), l'ajornament provisional de l'execució de la pena pot ser transformada en llibertat provisional amb una durada no superior a la de la pena o en qualsevol cas no superior a la de la probación (probation).

Article 39. Sense prejudici de l'existència d'una disposició contrària, els beneficiaris de les disposicions dels articles 36, 37 i 38, són privats, en tots els casos dels drets prevists en l'Article 8 (2º) del Codi penal durant 10 anys a partir de la data d'admissió en les mesures de beneficis previstes per aquesta llei.

Article 40. En el cas d'engegar-se l'acció pública, les víctimes dels actes prevists en l'Article 87 bis del Codi penal (***) poden constituir-se en part civil i demanar la reparació del perjudici sofert.
Els mals i perjudicis(***).

Les modalitats de apliación d'aquest Article són precisades per via reglamentària.

Article 41. Les disposicions suscitades no són aplicables, a menys que i obligatòriament, les persones que hagin format part d'aquestes organitzacions decideixin, voluntària i espontàniament, posar fi als actes de violència i es posin a la disposició de l'Estat.

Article 42. Les disposicions de l'ordenança núm. 95-12 del 25 de febrer de 1995 relatives a les mesures de clemència queden derogades.

Article 43. Aquesta llei ha de ser publicada en el Diari Oficial de la República Algeriana Democràtica i Popular.

Alger, 13 de juliol de 1999.
Abdelaziz Bouteflika

 

 

Observatori Solidaritat UB
C/ Melcior de Palau, 140. 08014 Barcelona.
Tel 93 403 55 38. Fax 93 403 55 39.
e-mail: solidari@pangea.org.