Glossari
  a

 • Ablució

  Acció de purificar-se mitjançant la neteja corporal, present en els ritus d'algunes religions com el cristianisme, el judaisme o l'islam.


 • Adhesió

  En Dret Internacional, acte pel qual un Estat que no ha signat un Tractat expresa el seu consentiment d'esdevenir Part d'ell depositant un instrument d'adhesió.


 • Adopció

  En Dret Internacional, acte pel qual les parts negociadores elaboren un tractat establint la seva forma i contingut.


 • Agenda 21

  Document emanat de la Cimera de la Terra (1992) que recull el pla d'acció que els Estats han d'acometre per assolir a nivell mundial un desenvolupament sostenible. Aquestes actuacions impliquen tots els agents socials (govern, població, sectors econòmics, etc.). A nivell educatiu, preveu que els centres educatius incorporin l'educació ambiental en el seu projecte educatiu.


 • Aiatol·là

  De l'àrab "ayatollah", que significa "signe de Déu". Dins l'Islam xií, màxima autoritat religiosa, les interpretacions i dictàmens del qual són considerades infalibles.


 • Aigües residuals

  Aigües que transcorren sota la superfície terrestre.


 • Al-Mashriq

  En àrab, "Llevant". Nom àrab que designa la regió oriental del Mediterrani. Actualment, comprén els països de Síria, Líban, Israel i els territoris palestins ocupats, Jordània, Aràbia Saudí, Iraq, Kuwait, Bahrain, Iemen, Oman, Qatar i Unió dels Emirats Àrabs. Junt amb el Magrib, Egipte, Djibouti, Comores i Somàlia, conforma el món àrab actual.


 • Alcorà

  De l'àrab "al-Qur'an", que significa "recitació". Llibre sagrat de l´Islam, dictat en àrab per Déu a Muhammad. L´Alcorà conté lleis per a la societat, advertències sobre la fi del món, descripcions del paradís, etc. Va ser durant el califat de Uzman quan es va procedir a establir una versió escrita definitiva per evitar variacions del text. Està dividit en 114 sures (capítols), cadascuna de les quals s’ordena en aleies (versicles). Es considera la primera font del dret islàmic.


 • Aleia

  De l'àrab, "ayah". Nom que reben cadascuna de les divisions de les sures de l'Alcorà, que en total sumen més de 6.000, equivalents als versicles de la Bíblia.


 • Al·là

  De l'àrab, "Allah". Nom que en àrab designa l'Ésser Suprem, tant per als musulmans com per als cristians àrabs o jueus àrabs.


 • Amazigh

  En plural, "imazighen". Poble autòcton de la regió del Magrib, anomenats berbers (del grec "barbaroi", bàrbars) pels àrabs. El femení "tamazigh" designa la llengua pròpia parlada per aquest poble i "Tamazgha", el territori que els grups nacionalistes reivindiquen com la seva terra nacional. Des del segle XIII, la majoria d'"imazighen" professen la fe de l'Islam.


 • Amiguisme

  Tracte de favor envers les amistats o les persones pertanyents a un mateix cercle identitari (per exemple, els antics companys d'escola o els companys de promoció universitària). Quan el tracte de favor és envers familiars es parla de nepotisme.


 • Apàtrida

  Persona que no té reconeguda la nacionalitat per cap Estat.


 • Aqüífer

  Capa subterrània de terra o roca capaç de contenir quantitats significatives d’aigua.


 • Àrab

  Poble d'origen semític, originari de la Península Aràbiga.


 • Armes lleugeres

  Es tracta d'armament de poc pes, barat, fàcilment disponible i senzill de manejar, de manera que afavoreix la seva utilització per infants i, per tant, el seu reclutament com a soldats.


 • Atmòsfera

  Capa gasosa que envolta els cossos celestes com el planeta Terra.


 • b

 • Bilateral

  En l'àmbit de les relacions internacionals, qualificatiu que significa entre dos parts.


 • Biodiversitat

  Diversitat biològica, varietat de vida present en un determinat context a diferents nivells: genètica, d’espècies o d’ecosistemes.


 • Bomba de raïm

  També anomenada "bomba de dispersió". Bomba que conté altre armament (bombes, mines, etc.) que es dispersa en ser llançada. Com les mines antipersona, aquest tipus d'armament és especialment perjudicial per a la població civil, ja que abasta una extensió molt gran de terreny i part de la munició pot explosionar després d'acabat el conflicte.


 • c

 • Calendari islàmic

  Calendari propi de la comunitat islàmica basat en el cicle lunar. Fou establert pel califa Umar en l'any 637 (any 15 de l'Hègira), a partir de la data de l'Hègira (any 622), motiu pel qual també és conegut com a calendari de l'Hègira. Consta de 12 mesos, cadascun dels quals comprén 29 o 30 dies. L'inici dels dies es compta a partir de la posta de sol. La setmana s'inicia el diumenge i finalitza el dissabte. Cada 30 anys s'afegeixen 11 dies per adaptar el calendari al cicle llunar.


 • Califa

  Màxima autoritat de la comunitat islàmica, que reuneix el poder civil i religiós. Aquesta figura d'autoritat acabà d'abolir-se a inicis del segle XX (Turquia, 1924).


 • Canvi climàtic

  Fenomen que en l'actualitat es caracteritza per un increment de la temperatura global del planeta a conseqüència de l'increment en l'atmòsfera de gasos que provoquen un efecte hivernacle i que provenen de la contaminació causada per l'activitat humana. Una de les seves conseqüències principals és un augment progressiu de les precipitacions de caràcter torrencial.


 • Cicle de l’aigua

  Moviment continu de l’aigua de l’atmosfera a la hidrosfera i d’aquí novament a l’atmosfera, a partir dels processos d’evaporació, condensació, precipitació i escorrentia. Els éssers vius participen també en el cicle de l’aigua, com en el cas de la transpiració de les plantes.


 • Cimera de la Terra

  Terme breu per referir-se a la Conferència de les Nacions Unides per al Medi Ambient i el Desenvolupament, celebrada a Rio de Janeiro (Brasil), al juny de 1992.


 • Colonialisme

  Corrent ideològica que defensa l'explotació econòmica dels recursos d'un territori i la seva població pels Estats sorgits a Europa en l'Època Moderna. Els territoris colonitzats resten sota l'administració política i explotació econòmica de l'Estat colonitzador, però mantenint un règim especial que no els incorpora com a territori de ple dret. Aquesta situació s'estengué fins a la segona meitat del segle XX, després de la II Guerra Mundial i el sorgiment d'un nou ordre internacional.


 • Comentari General

  En Dret Internacional, interpretació d’algun determinat acord internacional que aclareix algun aspecte controvertit.


 • Conca Hidrològica

  Sistema geològic per on flueix l’aigua, que inclou aigües superficials (rius, llacs) i subterrànies (aqüífers).


 • Conferència de Bandung

  Reunió internacional celebrada el 1955, a Bandung, antiga capital d'Indonèsia. Fou auspiciada pels governs de Birmània, Ceilan, Índia, Indonèsia i Pakistan, i comptà amb la participació de 29 països d'Àfrica i Àsia. Aquesta fou la primera reunió internacional mantinguda sense la presència dels EUA, l'URSS o l'Europa imperialista, i suposà la entrada en l'escena política internacional de l'anomenat Tercer Món, proclamant la condemna del colonialisme i, en el marc de la Guerra Freda, el propòsit de no alineament.


 • Conflicte

  Procés social que es defineix pel xoc o contraposició d'interessos o metes entre dues o més parts, siguin persones o grups. Un conflicte latent és aquell que no es manifesta, que no és abordat per les parts implicades i que, per tant, es manté existent, possiblement creixent, sense resoldre's. La resolució d'un conflicte requereix l'ús de mitjans no violents (negociació, cooperació, desobediència, etc.) constituint una oportunitat per a l'aprenentatge i la millora social. En altres casos, el recurs a la violència dóna lloc a una prolongació del conflicte en el temps (de forma latent o manifesta) i a l'increment dels obstacles per a la seva resolució, com en el cas de la guerra o el terrorisme.


 • Conflicte armat

  Fase violenta d'un conflicte entre Estats (conflicte internacional) o en l'interior d'un Estat (guerra civil) en que dues o més parts implicades recorren a la força de les armes i de les organitzacions militars (exèrcit, grups paramilitars, guerrilles, etc.) per imposar els seus interessos.


 • Conservadorisme

  Corrent ideològica que s'oposa a l'evolució social, al canvi.


 • Contaminació

  Presència en l’ambient de substàncies que deterioren la seva qualitat, com microorganismes, productes químics, residus o vessaments.


 • Convenció

  Acord formal entre persones, organitzacions, institucions, etc. Actualment, aquest terme s'utilitza per referir-se als tractats multilaterals, que impliquen un ampli nombre de parts.


 • Convencions de Ginebra

  Principals fonts legals del Dret Internacional Humanitari, vigent en temps de conflicte armat (declarat o no) i d'ocupació militar. Es tracta de quatre convenis, aprovats en 1949, i dos protocols addicionals de 1977.


 • Conveni

  Pacte, acord entre persones, organitzacions, institucions, etc.


 • Costum internacional

  Repetició general, uniforme i prolongada en el temps, de determinat comportament, amb la convicció que la seva observació és obligatòria. Sovint el Costum es tradueix posteriorment en dret internacional positiu, que, a la seva vegada, pot donar lloc a un costum que adquirirà el caràcter d’obligatòria, fins i tot per als Estats que no siguin Part en els instruments internacionals.


 • Crim contra la humanitat

  La definició de crim contra la humanitat o de crim de lesa humanitat comprèn qualsevol dels actes següents quan es comet com a part d'un atac generalitzat o sistemàtic contra una població civil i amb coneixement de dir atac: assassinat, extermini, esclavitut, deportació o desplaçament forçós, tortura, violació, prostitución forçada, segrest, el crim d'apartheid i altres actes inhumans de caràcter similar que causin intencionadament grans sofriments o atentin greument contra la dignitat o la salut mental o física.


 • Crim de guerra

  Violacions greus del Dret Internacional Humanitari, comeses durant conflictes armats, siguin internacionals o no. Exemples de crim de guerra són les tortures, els atacs a la població civil, l’ús d’armes prohibides, el saqueig de béns publics o privats, etc.


 • Cultura de pau

  Conjunt de valors, actituds i comportaments que reflecteixen el respecte a la vida, a l'ésser humà i a la seva dignitat i que posen en primer pla, els drets humans, el rebuig a la violència en totes les seves formes i l'adhesió als principis de llibertat, justícia, solidaritat i tolerància, així com la comprensió entre els pobles, els col•lectius i les persones.


 • Curs d'aigua

  Sistema d'aigües superficials i subterrànies que, en virtut de la seva relació física, constitueixen un conjunt unitari i normalment flueixen a una desembocadura comuna.


 • Curs d'aigua internacional

  Curs d'aigua que recorre territoris de diferents Estats. En la Convenció sobre els Dret dels Usos dels Cursos d’Aigua Internacionals per a Fins Diferents a la Navegació, s’utilitza aquest terme més restrictiu en lloc de conca hidrològica, davant la resistència mostrada pels Estats del curs superior que entenien que el terme conca implicava sotmetre les ribes del curs d’aigua quedarien sotmeses al dret fluvial internacional.


 • d

 • Desenvolupament

  Procés gradual de canvis successius que duen a un estat diferent. Aquest concepte s'aplica a les societats i pot fer referència a qualsevol dels seus sistemes: polític, econòmic, comunitari, etc. Des d'aquest terme s'ha encunyat d'altre més específic: el desenvolupament humà.


 • Desenvolupament humà

  Segons el PNUD (Programa de les Nacions Unides pel Desenvolupament), es tracta del procés d'ampliació de les opcions de la gent, de manera que el nivell econòmic d'un país es tradueixi en un increment de les funcions i capacitats dels seus habitants. El desenvolupament humà es mostra en tres dimensions bàsiques: que les persones visquin una vida llarga i saludable; que tinguin coneixements; i que mantinguin accés a recursos necessaris per a un nivell de vida decent. A més, el desenvolupament humà implica altres esferes de la vida com la participació, la seguretat, la sostenibilitat o les garanties dels drets humans. En definitiva, inclou tot allò necessari per ser creatiu, productiu i gaudir de respecte per sí mateix, mantenint una sensació de pertinença a una comunitat. Totes aquestes capacitats es mesuren en l'Índex de Desenvolupament Humà, que l'ONU publica anualment.


 • Desenvolupisme

  Model econòmic que promou el desenvolupament entés com a creixement econòmic continuat i il·limitat, lluny d'una visió integral que contempli el desenvolupament humà, la sostenibilitat, factors culturals, etc.


 • Desplaçat intern

  Persona que, a causa d'alguna situació d'emergència o risc per a la seva persona, abandona el lloc de residència traslladant-se a una altra regió, dins les fronteres del mateix Estat.


 • Discriminació

  Tracte diferent que es dispensa a una persona o col•lectiu en funció de determinats criteris, prejudicis o estereotips.


 • Dret Internacional

  És aquell dret que regeix les relacions entre els diferents subjectes de la comunitat internacional.


 • Dret Internacional Humanitari

  És el conjunt de normes que tenen la finalitat, en temps de conflicte armat, d’una part, de protegir a les persones que no participen o han deixat de fer-ho, i per l’altra, de limitar els mètodes i mitjans de fer la guerra.


 • Dret Internacional Públic

  És aquell dret que regeix les relacions entre els diferents subjectes de la comunitat internacional.


 • Drets de solidaritat

  També anomenats Drets dels Pobles o Drets de Tercera Generació. Aquests són el dret al medi ambient, al desenvolupament, a la pau, i a la qualitat de vida. Es fonamenten principalment en la necessitat de protegir les generacions presents i futures. En ells s’observa la necessitat de preservar l’espècie humana i la vida al planeta Terra, com a un objectiu comú de la humanitat. Aquests drets destaquen perquè la seva titularitat és col·lectiva, tenen una perspectiva supranacional, estan acondicionats sobre una base material i són interdependents.


 • Drets dels Pobles

  També anomenats Drets de Tercera Generació. Són drets impulsats a partir dels anys 70, arran la presa de consciència de la situació planetària de pobresa extrema i deteriorament ambiental. Es troben en documents dispersos de les Nacions Unides com la Declaració sobre el Dret dels Pobles a la Pau (1984) o la Declaració sobre el Dret al Desenvolupament (1986). Reben també el nom de Drets de Solidaritat perquè remarquen la interdependència entre els pobles i la responsabilitat envers les generacions futures.


 • Drets Humans

  Drets inherents a la persona, independentment de la posició econòmica, religió, sexe, orientació sexual, color de pell o nacionalitat, recollits en la Declaració Universal dels Drets Humans (1948). Aquests drets es caracteritzen per ser inalienables, inherents, universals, limitats i inviolables.


 • e

 • Ecosistema

  Sistema en el que mitjançant la interacció entre els diferents organismes presents i el seu medi ambient, es dóna un intercanvi cíclic de materials i energia.


 • Emigrat/ada

  Persona migrada des del punt de vista del país de sortida.


 • Emir

  En àrab, cap o governant. Actualment, designa als prínceps d'algunes monarquies àrabs.


 • En situació irregular

  Terme que s'aplica a les persones immigrades que no disposen de la documentació que autoritza la permanència en un estat.


 • Escasetat Hídrica

  Situació de dèficit crònic de recursos hídrics ocasionat per factors meteorològics.


 • Estat

  Organització política i institucional amb soberania plena sobre un territori, que inclou diferents sistemes d'administració.


 • Estat de setge

  El d’una població en temps de guerra, quan l’autoritat civil delega les seves funcions en l’autoritat militar.


 • Estat del curs d’aigua

  Terme emprat en la Convenció sobre el dret dels usos dels cursos d’aigua internacionals per a fins diferents de la navegació, per referir-se a aquell Estat en el territori del qual es troba part d’un curs d’aigua internacional. A diferència del terme estat ribereny, incorpora també els estats en els que s’ubiquen aqüífers.


 • Estat d'emergència

  Situació jurídica similar a l’estat de setge, però que produeix efectes menys durs que aquest últim. En general, es declara a causa d’un perill del moment o imminent, resultant d’una catàstrofe, d’una alteració greu de l’ordre públic, d’una crisi internacional, o d’un conflicte armat.


 • Estat d'excepció

  Situació oficialment declarada de greu inquietud per a l’ordre públic, que implica la suspensió d’algunes garanties constitucionals.


 • Estranger/a

  Persona nacional d'un país diferent a aquell on es troba.


 • Estrès Hídric

  Dèficit de recursos hídrics generat per la seva sobreexplotació o contaminació.


 • Etnocentrisme

  Tendència a percebre i menysvalorar altres cultures sota els paràmetres i necessitats de la pròpia societat, prescindint de l'entorn ambiental i social que l'ha originat i mantingut.


 • Exclusió social

  Situació extrema de marginació, en la que una persona o col•lectiu presenta cert grau de no participació en el desenvolupament i sosteniment d'una societat.


 • Extracció d’aigua potable

  Consum anual expresat com percentatge de les reserves hídriques totals, comprenent aquestes el cabdal mitjà anual de rius, embalses i aqüífers.


 • Extrem Orient

  Nom genèric per a la regió que comprén els països d'Austràlia, Camboia, Xina, Corea del Nord, Corea del Sud, Filipines, Indonèsia, Japó, Laos, Malàisia, Nova Zelanda, Singapur, Tailàndia i Vietnam.


 • Extremisme

  Corrent que porta fins a un o altre extrem els postulats d'una determinada ideologia.


 • f

 • FAO

  Organització de les Nacions Unides per a l’Agricultura i l’Alimentació.


 • Fàtua

  En el món islàmic, dictamen jurídic sobre un dubte plantejat. Les fàtues són elaborades per persones amb autoritat per a la interpretació de la Xara: els ulemes, els mol·làs, els aiatol·làs, etc.


 • g

 • Genocidi

  S'entén per genocidi qualsevol dels actes mencionats a continuació, perpretats amb l'intenció de destruir, total o parcialment, un grupo nacional, ètnic, racial o religiós, como a tal: a) Matança de membros del grupo; b) Lesió greu a la integritat física o mental dels membres del grup; c) Submissió intencional del grup a condicions d'existència que hagin de comportar la seva destrucció física, total o parcial; d) Mesures destinades a impedir els naixements en el sí del grup; e) Trasllat per força de nens del grup a un altre grup.


 • Germans Musulmans

  Primera organització formalment constituïda de l'islamisme polític, creada com a associació a Egipte l'any 1928, liderada per Hassan Al-Banna. Al llarg del segle XX, mantindrà una gran influència ideològica en el moviment islamista arreu del món. Il·legalitzada pel govern de Nasser, aquesta situació es manté fins a l'actualitat. Un dels seus membres, Sayyid Qutb, empresonat per Nasser i finalment executat, fou un dels màxims ideòlegs de l'islamisme extremista. Des de l'experiència de presó i la repressió promulgà la utilització de mitjans violents, també contra altres musulmans a partir del concepte de "tafkir".


 • Gihad

  El significat bàsic de la paraula és esforç, esforçar-se per. El gran Gihad és l´esforç o lluita que ha de portar a terme el musulmà contra les passions interiors. El petit Gihad o lluita legal (mal traduït com a guerra santa) es va plantejar a l´islam medieval com a lluita de defensa en un principi, i com a lluita ofensiva posteriorment. Però Gihad també vol dir esforç contra el subdesenvolupament, els esforços de difusió o resistència cultural, una resposta a campanyes calumnioses...


 • Guerra

  Fase d'agressió armada d'un conflicte entre Estats o en l'interior d'un Estat. Donada la complexitat d'aquest procés, actualment és més freqüent l'ús del terme conflicte armat.


 • Guerra degenerada

  En l'època contemporània, forma de fer la guerra en que els actors donen suport (directa o indirectament) a genocidis i matances entre la seva pròpia població o la dels territoris veïns, cercant el control territorial a través del desplaçament de la població i la seva eliminació física.


 • Guerra freda

  Situació d’hostilitat entre dues nacions o grups de nacions, on, sense arribar a l’ús declarat de les armes, cada bàndol intenta minar el règim polític o la força de l’adversari per mitjà de propaganda, de la pressió econòmica, de l’espionatge, d’organitzacions secretes, etc.


 • Guerra Freda

  Conflicte entre els EUA i l'URSS que es mantingué des del 1947 fins a la desintegració de l'URSS l'any 1991. Es caracteritzà per la carrera armamentística que emprengueren ambdós països, sense que es produís un enfrontament armat directe entre ambdós. Aquest conflicte determinà l'ordre mundial d'aquell període, en el que la majoria de països s'inclinaren cap a un o altre costat, donant lloc a una divisió del món entre el bloc capitalista i el bloc comunista, que marcà les relacions polítiques i econòmiques internacionals.


 • Guerra total

  En l'època contemporània, nova forma de fer la guerra que sorgeix a partir del reconeixement de la població civil com a actor polític clau d'una societat i que es caracteritza pel fet que la violència afecta tots els àmbits de la societat, mobilitzant tota la població, com agressora i com a víctima. El resultat és un major nombre de morts civils que militars i el desplaçament massiu de poblacions.


 • h

 • Hadit

  En català, hadís. Narració relativa a fets o dites del Profeta i els seus primers companys, segons testimonis contemporanis. Foren recopilades per escrit després de la seva mort. Les sis col·leccions recopilades en el segle IX i reconegudes oficialment constitueixen la Sunna.


 • Hajj

  Pilar de l'Islam que consisteix en la peregrinació a la ciutat sagrada de la Meca almenys una vegada a la vida.


 • Hal·lal

  En àrab, designa allò permés, legítim.


 • Haram

  En àrab, designa allò prohibit.


 • Hègira

  Nom donat a l'emigració de Muhammad i els primers musulmans cap a la ciutat de Yathrib (Medina), després que les seves predicacions foren rebutjades a la Meca. Aquest fet marca l'inici del calendari islàmic.


 • Hidrografia

  Ciència que descriu i medeix les dimensions de les aigües superficials, per a la seva representació gràfica (mapa).


 • Hidrologia

  Ciència de l’aigua, que estudia la seva distribució, propietats i interaccions al llarg del seu cicle, tant en l’atmosfera com en la hidrosfera, incloent les aigües subterrànies i les glaceres.


 • Hidropolítica

  Aquest terme s’encunya per referir-se a la utilització de la qüestió de l’aigua per part dels governs com a mitjà per incrementar el seu poder, convertint l’aigua en instrument de pressió, de propaganda, etc.


 • i

 • Ijtihad

  Esforç d'interpretació de les fonts sagrades de l'islam, per tal de trobar respostes als nous dilemes que es planteja la persona i la comunitat musulmana.


 • Imam

  Dins l'Islam, persona encarregada de conduir l´oració comunitària ("salah"). Aquesta funció s´obté pel coneixement en profunditat de les fonts sagrades de l'Islam, per l´edat o pel paper social. Dins l'islam xií, l´imam és intermediari entre la persona musulmana i Déu, i ha de ser reconegut i seguit per assolir la salvació.


 • Immigrant

  Persona que es troba en procés de migració.


 • Immigrat/ada

  Persona migrada des del punt de vista del país d'arribada.


 • Imperialisme

  Moviment que promou l'expansió dels dominis territorials d'un determinat Estat, sotmetent altres Estats i pobles als seus interessos i les seves decisions unilaterals.


 • Índex de Desenvolupament Humà

  Mesura creada per fer seguiment del grau de desenvolupament humà assolit per cada Estat i la seva evolució. Actualment, els indicadors bàsics que s'utilitzen són: l'esperança de vida al néixer (vida llarga i saludable); la tasa d'alfabetització en adults i la tasa de matriculació escolar (grau de coneixements); i el Producte Interior Brut segons la paritat del poder adquisitiu (grau d'accés als recursos necessaris per a un nivell de vida decent). Fou impulsat per l'economista pakistanès Mahbub ul Haq, que amb aquesta única xifra pretenia fer comprensible el desenvolupament humà per a tothom, contrastant IDH amb PIB (Producte Interior Brut). Des de l'any 1990, el PNUD publica l'Informe de Desenvolupament Humà elaborat per un equip independent d'experts que, a més de les dades quantitatives, es centra cada any en un tema de transcendència mundial.


 • Informe Machel

  Es tracta del primer informe especialitzat sobre l'impacte dels conflictes armats en els infants, encarregat per les Nacions Unides a Graça Michel, antiga Ministra d'Educació a Moçambic, i publicat l'any 1996.


 • Islam

  En àrab, submissió. Religió basada en les revelacions de Déu al profeta Muhammad entre els anys 610 i 632. Juntament amb el judaisme i el cristianisme, és la tercera gran religió monoteista, considerada per la comunitat islàmica continuació i segell de la revelació divina.


 • Islàmic

  Relatiu a la religió de l'islam. Qualificatiu que s'aplica a tot allò relacionat amb l'islam: alimentació, calendari, dret, costums, etc.


 • Islamisme

  Moviment polític que considera la religió de l'islam com la resposta i solució a tots els problemes de la societat.


 • Islamisme

  Relatiu a l'islamisme. Nom que designa la persona seguidora d'aquest moviment polític-social.


 • Islamització

  Procés de conversió d'una comunitat a l'islam. En el segle XX, els moviments islamistes defensaren la islamització de la societat com a requisit per a l'assoliment dels seus ideals político-socials, presentant dues estratègies d'islamització: des d'avall, islamitzant primer la societat per després accedir al poder, o bé des de dalt, islamitzant el poder polític per des d'allà islamitzar la societat. El primer fou el cas d'Algèria, mentre que el segon fou el propòsit frustrat d'expansió de la revolució islamista de Khomeini.


 • k

 • Kitabia

  En àrab significa dona de la religió del Llibre, és a dir, les mazdaistes, cristianes i jueves.


 • l

 • Laïcisme

  Moviment que promou la total separació entre religió i societat, és a dir, la no injerència de la religió en les diferents dimensions de la vida pública (educació, legislació, etc.).


 • m

 • Madrassa

  Escola alcorànica d'estudis superiors, especialitzada en l'estudi de l'Islam i la perspectiva islàmica, impartint especialment lectura i escriptura en àrab (la llengua sagrada que Déu utilitzà en la revelació al Profeta), les fonts sagrades de l'Islam i dret islàmic. L'edifici pot incloure una mesquita, biblioteca, aules, habitatges pels estudiants i un pati central amb una font per a les ablucions.


 • Magrib

  De l'àrab "al-Maghrib", que significa ponent. Nom que designa la regió d'Àfrica Nord-Occidental. Actualment, aquesta regió comprén els països de Marroc, Mauritània, Tuníssia, Algèria, Líbia i l'autoproclamada República Àrab Saharaui Democràtica (RASD). Junt amb la regió d'al-Mashriq i els països d'Egipte, Djibouti, Comores i Somàlia, conforma el món àrab actual.


 • Malària

  Paludisme.


 • Manglar

  Bosc format per arbres de diferents espècies adaptats a viure en aigües salades i estuaris, que mantenen el fullatge verd durant tot l’any.


 • Medi ambient

  Conjunt de condicions físiques, químiques, biològiques i socials, en les que es desenvolupa la vida d'un ésser o d'una comunitat.


 • Mesquita

  Local o edifici destinat a l'oració comunitària ("salah") i a la reunió de la Ummah.


 • Migració

  Procés mitjançant el qual la persona trasllada el seu lloc de residència habitual a un altre estat o regió, amb el propòsit d'establir-s'hi.


 • Migrant

  Persona que està desplaçant-se i establint la seva residència en un lloc diferent a aquell del que és originària.


 • Migrat/ada

  Persona que ha establert la seva residència en un lloc diferent a aquell del que és originària.


 • Mina antipersona

  Artefacte explosiu utilitzat en els conflictes armats que s'amaga en el terreny i s'acciona per contacte o proximitat amb una persona (pressió lleugera). Aquest tipus d'armament té per objectiu principal debilitar el bàndol contrari, causant-li el màxim nombre de ferits greus -no morts-, sense distingir entre exèrcits i població civil.


 • Mol·là

  Dins l'islam xií, figura d'autoritat religiosa, equiparable al clergue catòlic.


 • Morisc

  Persona descendent dels musulmans andalusins, forçat a convertir-se al cristianisme després de la conquesta per part dels regnes cristians de tot el territori peninsular. Foren expulsats de la Península Ibèrica a partir de l'Edicte de 1609.


 • Mossàrab

  Persona cristiana habitant d'Al-Àndalus.


 • Moviment social

  Expressió ciutadana col•lectiva i dinàmica, que pressiona cap a un canvi social determinat. Presenta algun grau d'organització, essent les relacions múltiples i dinàmiques.


 • Mudèjar

  Musulmà habitant dels territoris conquerits d'Al-Àndalus pels regnes cristians, al que se li permetia quedar-se conservant la seva religió. A partir de 1501 foren expulsats de la Península Ibèrica o obligats a convertir-se al cristianisme (moriscs). A partir de 1501 foren obligats a convertir-se al cristianisme (moriscs).


 • Muetzí

  En la religió islàmica, persona que crida a l'oració ("salah"), cinc vegades al dia, des del minaret.


 • Muhagid

  En plural, "muhagidin". Terme derivat de "gihad", que significa "qui s'esforça en el camí de Déu". Freqüentment es tradueix com a combatent.


 • Multilateral

  En l'àmbit internacional, qualificatiu que significa entre més de dos agents.


 • Musulmà

  De l'àrab "muslim", el que es sotmet. Designa la persona que professa la fe de l’Islam. Aquest terme s'aplica únicament a les persones, mentre que l'adjectiu islàmic s'utilitza en la resta de casos (art, calendari, legislació, etc.).


 • n

 • Nacional

  Persona que posseeix la nacionalitat d'un Estat, que és reconeguda com a ciutadà o ciutadana d'aquell Estat, amb els drets i deures que això comporta.


 • Nacions Unides

  Organització internacional que reuneix a 191 països que han acceptat les obligacions de la Carta, un tractat internacional en el que s´estableixen els principis fonamentals de les relacions internacionals. Conforme a la Carta, les NNUU tenen quatre propòsits: mantenir la pau i la seguretat internacionals, fomentar entre les nacions relacions d’amistat, realitzar la cooperació internacional per a la solució de problemes internacionals, i servir com a centre on els països puguin treballar per aconseguir aquests propòsits comuns. El sistema de NNUU realitza una enorme varietat de funcions: des de la decisió del Consell de Seguretat d’iniciar una operació de manteniment de la pau com a resposta a un conflicte, fins a l’establiment de normes de seguretat aèria; des de l´enviament urgent de subministres d’emergència a les víctimes de desastres naturals, fins a la coordinació de la reacció internacional davant la SIDA; des de l’ajut als països per celebrar eleccions lliures i justes, fins a l´atorgament de prèstecs a baix interès per al desenvolupament d´infraestructures dels països més pobres, etc.


 • Neocolonialisme

  Procés imperialista iniciat per alguns Estats encaminat a la dominació política i econòmica d'altres Estats o pobles. Aquest procés s'inicia després del colonialisme, a partir de les independències i la creació de nous Estats. A diferència del colonialisme, en el neocolonialisme es manté la condició formal d'Estat del país dominat, però en la pràctica l'acció del seu Govern es sotmet a la voluntat del país imperialista, ja sigui mitjançant pressions -conseqüència de la dependència econòmica- o per la corrupció de l'elit governant.


 • Neoliberalisme

  Doctrina econòmica generada en el context de la Guerra Freda i impulsada des de les últimes dècades del segle XX, per organismes internacionals com el Fons Monetari Internacional. En oposició al model econòmic del bloc comunista en el que els mitjans de producció són monopoli de l'Estat, el neoliberalisme promou l'absoluta no ingerència de l'Estat en el Mercat. A més, incorpora la reducció de l'Estat a una organització mínima i imprescindible, sota la premisa que la lliure competència és la forma de gestió òptima per a qualsevol àmbit de la vida humana: alimentació, salut, educació, treball, etc.


 • Nepotisme

  Tracte de favor des de la funció pública envers els propis familiars. Amb freqüència s'identifica amb l'atorgament de treballs i contractes per als familiars, no per les seves qualitats professionals sinó pel seu parentiu, per part d'un càrrec polític o funcionari de l'Administració pública. Quan el tracte de favor és envers les amistats es parla d'amiguisme.


 • No retroactivitat de la llei

  Quan una llei no actua ni té força respecte a una altra promulgada amb anterioritat.


 • Nova cultura de l’aigua

  Terme sorgit als anys noranta a Espanya per expressar la necessitat de transformar la relació humana amb l’aigua. Des de la visió de l’aigua com element vital pels ecosistemes en general, i per l’ésser humà en particular, es planteja l’objectiu d’assolir un desenvolupament sostenible i la defensa del dret humà a l’aigua.


 • o

 • ODM - Objectius de Desenvolupament del Mil·leni

  Es tracta de vuit metes específiques que defineixen els avenços en el desenvolupament que haurien d'haver-se assolit en el 2015, acordats l'any 2000 en la Cimera del Mil•leni de les Nacions Unides pels 189 Estats membres. En síntesi, els objectius són: eradicar la pobresa extrema i la fam; assolir l'ensenyament primari universal; promoure la igualtat entre gèneres i l'autonomia de la dona; reduir a la meitat la mortalitat infantil; millorar la salut materna; combatre el VIH/SIDA, el paludisme i altres malalties; garantir la sostenibilitat del medi ambient; i fomentar una associació mundial per al desenvolupament.


 • Organització d'integració econòmica regional

  Organització constituïda per Estats sobirans d'una regió determinada a la qual els seus Estats membres han traspassat competència respecte d'alguna qüestió. Alguns exemples d'aquest tipus d'organització són Mercosur, la Comunitat Econòmica Europea, etc.


 • Orient Mitjà

  Nom genèric per a la regió compresa entre el Pròxim i l'Extrem Orient. Aquesta inclou Afganistan, Paquistan i Índia. No obstant això, la influència de la terminologia anglesa ha fet que sovint aquest terme s'utilitzi com a sinònim de Pròxim Orient. És el cas de Nacions Unides, que en els seus textos utilitza el terme "Orient Mitjà" per referir-se a la regió geogràfica on es situen Israel, els territoris ocupats de Palestina i els països àrabs que els envolten: països de la península aràbiga, Egipte, Síria, Iraq, Kuwait, Jordània i Líban.


 • p

 • Pacte internacional

  Tractat o acord entre actors internacionals, en el que s’obliguen a complir alguna cosa.


 • Països en Vies de Desenvolupament

  Es tracta d’un terme controvertit que s’utilitza en organismes internacionals com l'OCDE en referència als Estats que presenten un Producte Nacional Brut (PNB) significativament inferior al dels països més industrialitzats. Aquesta definició basada en el PNB suposa contemplar únicament l'activitat mercantil, prescindint de les condicions de vida de la població i altres factors. Per reflectir aquests factors sorgí l'Índex de Desenvolupament Humà que, incloent el PNB en els seus indicadors, genera una altra classificació dels països. Formes alternatives de referir-se a aquests països són Tercer Món (en el context de la Guerra Freda, els països que no es declararen alineats ni amb el bloc capitalista ni amb el socialista), països perifèrics (en relació a la seva posició en el sistema de relacions de l'economia capitalista) o bé països empobrits (en referència a que la situació actual sorgeix d'un procés històric determinat marcat per la colonització del territori i l'expoliació -interna i/o externa- dels seus recursos).


 • Paludisme

  Malaltia parasitària potencialment mortal transmesa per mosquits. En un principi, es pensà que la malaltia provenia de regions pantanoses, donant lloc als dos noms amb els que es coneix actualment aquesta malaltia: paludisme, derivat del llatí "palud" (pantà) i malària, derivat de "mal aria" (mal aire). La veritable causa del paludisme és un paràsit unicel·lular denominat "plasmodium". El paràsit es transmet de persona a persona a través de la picadura de la femella del mosquit "Anopheles".


 • Panarabisme

  Moviment polític-social nacionalista, que promou la unificació política del món àrab. Aquest moviment dominà l'espai polític àrab en les dècades dels 50 i 60 del segle XX, impulsada pel lideratge de Nasser des d'Egipte.


 • Panjab

  També anomenada Punjab. Regió ubicada en el sud-oest de l’Àsia, entre els estats de l’Índia i Pakistan. El seu nom és d’orígen persa i significa terra dels cinc rius. Molts investigadors situen en aquesta regió l’origen del poble gitano.


 • Part

  En Dret Internacional, Estat (o una altra entitat amb capacitat per celebrar tractats) que ha expressat el seu acord amb un tractat determinat mitjançant un acte de ratificació, acceptació, aprovació o adhesió.


 • Pau positiva

  Absència de tot tipus de violència, que possibilita el desenvolupament humà.


 • Pax romana

  La pau entesa com absència de guerra.


 • Permís de residència

  Document legal que autoritza l'estança en un Estat durant un període de temps determinat.


 • Pilars de l'islam

  Actes d'expressió de la fe, obligatoris per a la persona musulmana, que sostenen l'Ummah. Són cinc: xahadah, salah, zakah, sawm i hajj.


 • Pluja àcida

  Pluja que, durant la seva permanència en l’atmosfera, s’ha combinat amb elements químics i es precipita contaminada a la superfície terrestre.


 • Població civil

  En Dret Internacional Humanitari, es considera població civil a les persones que no participen directament en les hostilitats.


 • Pressumpció d'inocència

  Aquella que s’aplica a tota persona, tot i estar acusada en un procés penal, mentre no es doni sentència ferma condenatòria.


 • Proselitisme

  Activitat destinada a generar nous adeptes o seguidors d'una determinada organització política, religiosa, etc.


 • Protocol Facultatiu

  Document que desenvolupa els procediments per implementar un determinat Tractat internacional.


 • Pròxim Orient

  Designa la regió situada al sud-est de la conca mediterrània, que inclou els països de la Península Aràbiga (Aràbia Saudí, Bahrein, Oman, Qatar, Emirats Àrabs Units i Iemen), així com Xipre, Egipte, Iraq, Iran, Israel, els territoris ocupats de Palestina, Jordània, Kuwait, Líban, Líbia, Síria i Sudan.


 • r

 • Ramadà

  Novè mes del calendari islàmic, període en el qual les persones musulmanes acompleixen un dels pilars de la seva fe: el "swam".


 • Ratificació

  Acte internacional pel qual un Estat expressa el seu consentiment en obligar-se per un tractat, depositant un instrument de ratificació. Amb el mateix sentit, també s’utilitzen els termes acceptació i aprovació.


 • Reaccionari

  Que defensa la tornada a una realitat passada, idealitzada, que es considera en un nivell de perfecció, oposant-se a una situació actual, al canvi i al desenvolupament.


 • Recursos Hídrics

  Aigua dolça líquida disponible o potencialment disponible per a satisfer una determinada demanda.


 • Recursos naturals

  Béns presents en la natura, que poden ser utilitzats per l’ésser humà com pot ser l’aigua, els minerals, el vent, etc.


 • Refugiat/ada

  El Dret Internacional considera refugiat a "qui degut a fundats temors de ser perseguit per motiu de raça, religió, nacionalitat, pertinença a determinat grup social o opinions polítiques, es trobi fora del país de la seva nacionalitat i no pugui o, a causa d'aquests temors, no vulgui acollir-se a la protecció d'aquell país; o que, mancant de nacionalitat i trobant-se, a conseqüència d'aquells esdeveniments, fora del país on abans tingués la seva residència habitual, no pugui o, a causa d'aquests temors, no vulgui regressar a ell". La persona que acompleix aquests requisits pot optar a obtenir l'estatut de refugiat, en base a les disposicions legals de cada Estat, gaudint llavors de l'autorització per a la residència en aquest.


 • Regularització

  Procés mitjançant el qual es concedeix el permís de residència a la persona immigrada en situació irregular, quan acompleix uns criteris determinats. En determinades circumstàncies, l'Estat recorre a la regularització extraordinària, ampliant els criteris que permeten accedir a aquestes autoritzacions.


 • Riu Internacional

  Curs d'aigua superficial que recorre diferents Estats. Actualment, s'utilitza el terme curs d'aigua internacional o conca hidrològica, donada la dependència del riu respecte a les aigües subterrànies i als seus afluents.


 • s

 • Salah

  Pilar de l'Islam que consisteix en l'oració obligatòria cinc vegades al dia. L'islam xií redueix aquestes oracions a tres.


 • Sawm

  Pilar de l'Islam que consisteix en la prohibició d'introduir res en el cos durant les hores de llum del mes de Ramadà. Des del moment que pot distingir-se "un fil blanc d'un de negre", les persones musulmanes (amb excepcions) han d'abstenir-se de menjar ni beure res, fumar o mantenir relacions sexuals.


 • Secular

  Laic. Terrenal, antònim d'espiritual.


 • Segona generació

  S'aplica a les persones descendents de persones immigrades, nascudes en el país d'arribada. En alguns països amb llarga tradició immigratòria, es parla ja de terceres i quartes generacions (fills i néts de descendents d'immigrats). Aquest terme es relaciona amb l'existència d'un procés d'inserció social de la persona immigrada, que s'estén també als seus descendents malgrat aquests neixin i es desenvolupin en aquella societat.


 • Separació de poders

  Concepte, doctrina i pràctica que, en ciència política, s’identifica amb la divisió de les funcions de l’Estat, que són exercitades per organismes polítics diferents: poders legislatiu, executiu i judicial. L’actual concepte de la separació de poders va ser definit pel teòric francès Charles-Louis de Montesquieu en un dels seus principals assajos: "L’esperit de les lleis" (1748).


 • Sionisme

  Moviment polític que promou la creació d'un Estat propi (la terra promesa) per al poble jueu d'arreu del món. El seu lema fundador fou "Una terra sense poble per a un poble sense terra". Aquest Estat fou fundat a Palestina i suposà l'inici d'un conflicte que s'allarga fins a l'actualitat.


 • Sobirania

  Consisteix en l’exercici del poder. A nivell d’Estats, seria el dret a exercir les funcions d’aquests en un plànol d’independència i igualtat respecte a d’altres Estats. Es presentaria en Dret Internacional com un conjunt de deures i obligacions de l’Estat.


 • Sobirania popular

  La que resideix en el poble i s’exerceix per mitjà dels seus òrgans constitucionals representatius.


 • Sobreexplotació

  Extracció d’aigua dolça que excedeix la seva capacitat de renovació a través del cicle de l'aigua, de manera que disminueixen els recursos hídrics del territori.


 • Socialisme àrab

  Corrent política predominant en el món àrab durant la dècada dels 50 i 60 del segle XX. Influït pel lideratge polític del president egipci Nasser, el socialisme àrab es caracteritzà per l'autoritarisme militar, el dirigisme econòmic i el panarabisme. A més, per influència de la cultura àrab rebutja la filosofia marxista pel seu materialisme ateu i per la lluita de classes, aspecte oposat a la concepció àrab de la solidaritat familiar, tribal o comunitària (Martin Muñoz).


 • Sostenibilitat

  Satisfacció de les necessitats presents de manera que no es compromet les possibilitats de satisfer-les en el futur.


 • Sufí

  Branca mística de l'islam, que cerca la unió amb Déu.


 • Sufragi

  Sistema electoral en el que s’escull les persones que ocuparan els càrrecs públics mitjançant una votació.


 • Sufragi universal

  Sufragi en el que tenen dret a participar tots els ciutadans majors d’edat i en plenes facultats.


 • Sunna

  En àrab, significa costum, tradició. Designa la recopilació de les paraules i actes del profeta Muhammad i els seus primers seguidors, fixada per escrit durant el segle IX. Existeixen diferents versions elaborades a partir dels hadisos transmesos entre els creients. Les versions reconegudes han estat elaborades amb gran rigurositat. Constitueix una de les fonts del dret islàmic, complement decisiu de l´Alcorà, consagrant la funció del Profeta com a fundador de la religió.


 • Sunní

  Branca majoritària de l'islam (més del 90% dels musulmans són sunís), també anomenada "sunita" per influència de l'idioma francés. Es defineixen com a seguidors de la Sunna i es caracteritzen pel reconeixement dels quatre "califes ben guiats" (Abu Bakr, Umar, Uzman i Alí) dipositaris de les ensenyances del Profeta, no concedint cap atribució especial als descendents del gendre del Profeta, Alí. S'agrupen en quatre escoles jurídiques: hanefí, hanbalí, xafeí i malikí.


 • Sura

  De l'àrab, "surah". Nom genèric de cadascun dels capítols que constitueixen l'Alcorà.


 • t

 • Tafkir

  Acció que consisteix en declarar a algú infidel. L'Alcorà prohibeix explícitament les agressions entre musulmans. Al llarg de la història aquest concepte ha estat utilitzat per justificar les accions contra altres pobles musulmans. Actualment, l'islamisme extremista l'ha recuperat per legitimar les seves agressions contra altres musulmans, des de governants a població civil, amb l'argument que les seves opinions o accions desmenteixen la seva declaració de submissió a Déu i, per tant, no són realment musulmans.


 • Taliban

  Del persa "talib", el que cerca, estudiant. Grup islamista reaccionari sorgit entre estudiants de l'islam. Participaren en la Guerra d'Afganistan contra la Unió Soviètica i, mitjançant un cop d'estat, assoleixen el poder en 1996 implantant un règim de caire feudal, especialment agressiu contra les dones.


 • Tamazgha

  Nom que designa el territori reivindicat com a terra nacional pel moviment nacionalista amazic.


 • Tamazigh

  Femení d'"amazigh". Idioma propi del poble amazic.


 • Tawhid

  Unicitat de Déu.


 • Tayammum

  Substitut de l'ablució, quan no es disposa d'aigua per a la neteja obligatòria abans de les oracions diàries. Consisteix en realitzar la purificació amb sorra o la pols dels propis vestits.


 • Tercer Món

  Terme sorgit en el marc de la Guerra Freda, per referir-se als països recentment descolonitzats que no s'alinearen ni amb el bloc capitalista ni amb el bloc comunista. Actualment, aquest terme s'utilitza per referir-se al conjunt de països empobrits, també anomenats "països perifèrics" en referència a la seva situació en el sistema econòmic i polític mundial.


 • Terrorisme

  Moviment que cerca el domini d'un grup social determinat a través de la creació d'un estat emocional de terror, un atemoriment permanent que aconsegueix amb actes successius de violència.


 • Tortura

  Acció d'infligir intencionadament a una persona dolor o patiments aguts físics o psíquics, a fi d'obtenir d'ella o d'un tercer informació o una confessió, castigar-la o intimidar-la, tant a aquesta persona com a d'altres. La tortura és considerada una forma agreujada i deliberada de tracte o pena cruel, inhumà o degradant.


 • Tractat

  En Dret Internacional, acord entre Estats amb efecte jurídic.


 • Tribunal Penal Internacional

  El 17 de juliol de 1998, 160 països aproven un tractat per a la creació d'aquest organisme internacional destinat a jutjar les persones acusades de crims de guerra, crims de lesa humanitat i genocidi. Aquest tractat entrà en vigor l'1 de juliol de 2002.


 • u

 • Ulema

  De l'àrab "ulama" (en singular "alim"), que significa savis. Designa els erudits religiosos de l'islam. La seva autoritat és comparable a la del clergat cristià, però no detenten cap poder diví.


 • Ummah

  Nom que designa la nació de l´islam, és a dir, a tota la comunitat de musulmans. És un concepte universal i extraterritorial, i a ella pertany tot musulmà sense importar on es trobi.


 • v

 • Vel

  Mocador. Peça de roba que oculta determinades parts del cos. Aquesta roba protegeix de les inclemències ambientals (sorra, sol, vent...), però a més s'han desenvolupat múltiples significacions culturals d'aquesta roba, que pot indicar la posició social, l'actitud de submissió, la participació en un moviment polític, etc. Es distingeix entre d'altres, el xador, que cobreix els cabells i el cos de la dona, i el hijab, que li cobreix els cabells i el coll però no la cara. Entre les dones islamistes, és freqüent l'ús del hijab com a símbol de la seva militància i la seva identitat musulmana.


 • Vella cultura de l'aigua

  Per als moviments en defensa d'una nova cultura de l'aigua, la vella cultura de l'aigua es caracteritzaria per l'explotació dels recursos hídrics per satisfer una demanda que creix de manera il·limitada i permanent, donat que l'aigua està implicada en tota l'activitat humana. Per respondre a aquesta demanda es recorre al desenvolupament tecnològic: construcció i manteniment de dics, canals, embassaments, depuradores, dessalinitzadores , etc. La vella cultura de l'aigua únicament tindria en compte les necessitats humanes d'aigua, sense contemplar suficientment les seves funcions en els ecosistemes. Per exemple es parla de conques excedents, valorant que l'arribada d'aigua dolça al mar és un malbaratament, sense considerar la importància de la interacció dels rius amb el medi marí i els aqüífers. El resultat és un greu deteriorament ambiental que posa en perill la disponibilitat futura de recursos naturals.


 • Violència

  Ús de la força o del propi poder per obligar una persona o grup a fer alguna cosa contra la seva voluntat, interessos o desitjos. La violència pot donar-se entre persones (agressions físiques), entre grups socials (violència de gènere, desigualtat social, racisme, etc.), en diferents àmbits (domèstica, escolar...), per diferents mitjans (violència armada, violència verbal, exclussió social, etc.) i, fins i tot, per part de tot el sistema d'organització social (violència estructural).


 • w

 • Wali

  En àrab, tutor de l'esposa en el matrimoni, que habitualment és el pare de la dona.


 • x

 • Xahadah

  Declaració de fe amb la que una persona es converteix a l’islam i que constitueix un dels pilars de l'islam. Consisteix en testificar, davant dos membres de la comunitat musulmana, que: "No hi ha més Déu que Déu i Muhammad és el seu profeta".


 • Xara

  Dret islàmic que emana de l'Alcorà, la Sunna i els hadisos, elaborada per persones amb autoritat religiosa (ulemes, mol·làs, aiatol·làs...) a partir d'un esforç d'interpretació i dictàmens.


 • Xenofòbia

  Actitud de rebuig envers la població estrangera o immigrada, valorada com a desigual, en funció dels seus trets físics, culturals i de precarietat econòmica.


 • Xií

  De l'àrab "shi'i", que significa "partidaris d'Alí". També anomenats "xiïtes" per influència de l'idioma francés. Branca de l´islam originada pel cisma creat entre Alí i la dinastia Mu'awiya per la successió del califat a mitjans del segle VII. Els partidaris d´Alí consideren que aquest tenia un dret incontestable a la successió del Profeta, de qui era cosí i gendre pel seu matrimoni amb Fàtima, i pare dels seus descendents. Alí està enterrat a la mesquita de Najaf (Iraq), lloc sagrat i de peregrinació per a tots els xiís del món. Actualment, constitueixen aproximadament un 10% de les persones musulmanes, tot i que són majoria en països com Iran o Iraq.


 • y

 • Yihad

  Veure Gihad.


 • z

 • Zakah

  Impost alcorànic. Pilar de l'islam que consisteix en la donació obligatòria d'una part dels guanys anuals.


Notícies
Observatori Solidaritat UB
C/ Melcior de Palau, 140. 08014 Barcelona.
Tel 93 403 55 38. Fax 93 403 55 39.
e-mail: solidari@pangea.org.